Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA sa ako všetky územné úradovne riadi platnými právnymi predpismi, ktoré vydala Slovenská sekcia IPA.

Medzi základné právne predpisy patria:

1.) Stanovy Slovenskej sekcie IPA
2.) Volebný poriadok
3.) Rokovací poriadok
4.) Pravidlá finančného hospodárenia a správy majetku Slovenskej sekcie IPA
5.) Pravidlá pre zakladanie územných úradovní Slovenskej sekcie IPA

Usmernenia generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA:

1.) Usmernenie k podávaniu a vybavovaniu prihlášok – 1/2011/GS
2.) Usmernenie k preregistrovaniu členov – 2/2011/GS

Rozhodnutia Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA:

1.) Rozhodnutie Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA č. 1/2012
2.) Rozhodnutie Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA č. 2/2012

Nové tlačivá:

1.) Prihláška za člena Slovenskej sekcie IPA
2.) Plná moc
3.) Žiadosť o preregistovanie člena