Ciele Medzinárodnej policajnej asociácie (IPA)

Medzinárodná policajná asociácia (IPA) je nezávislé spojenie aktívnych a penzionovaných príslušníkov policajných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Slúži k spájaniu priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce.

Zaviazala sa k dodržiavaniu princípov Všeobecnej deklarácii ľudských práv a uznáva, že žiadny spôsob mučenia nie je zlučiteľný s týmito princípmi. K jej cieľom patrí budovanie kultúrnych vzťahov medzi jej členmi, rozširovanie všeobecných vedomostí jej členov ako aj výmena pracovných skúseností. Okrem toho sa Medzinárodná policajná asociácia snaží o podporu vzájomného poskytovania pomoci v sociálnej oblasti a chcela by v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru.

Medzinárodná policajná asociácia chce

  • osobné stretnutia cez vzájomné návštevy osôb a skupín prostredníctvom organizovania zájazdov a podporovať vytvorenie kontaktov,
  • v policajnej službe všetkých členských sekcií sa zasadiť za zachovávanie verejného poriadku,
  • vybudovať sociálne a kultúrne aktivity a ponúknuť výmenu pracovných skúseností,
  • prispieť k autorite polície v krajinách svojich členských sekcií a k zlepšeniu vzťahov medzi políciou a občanmi,
  • posilniť prostredníctvom mládežníckej výmeny a medzinárodných stretnutí mládeže toleranciu a vzájomné porozumenie, ako aj porozumenie pre prácu polície,
  • uľahčiť pravidelné výmeny publikácií medzi národnými sekciami a ponúknuť informačné služby prostredníctvom národných publikácií Medzinárodnej policajnej asociácie, aby členovia mali vedomosť o všetkých dôležitých témach,
  • ponúknuť medzinárodné publikácie a pri vydávaní bibliografie policajných publikácií a pokiaľ je možné pomáhať pri všetkých zákonne a právne orientovaných prácach,
  • uľahčiť prostredníctvom priateľských kontaktov medzi policajnými zamestnancami všetkých kontinentov cezhraničnú spoluprácu a prispievať k vzájomnému porozumeniu pri pracovných problémoch.