Aktivity Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA chceme orientovať na sociálnu, kultúrnu, profesnú a športovú oblasť. Tieto aktivity však možno uskutočniť len za takých podmienok, že členovia územnej úradovne sa budú aktívne zapájať do organizovaných akcií a podujatí, či už vo forme svojej účasti alebo samotnej pomoci pri ich realizácii. Inak by ich organizovanie zo strany výboru územnej úradovne nemalo žiadny zmysel. Podujatia a akcie si však vyžadujú aj istý čas na ich prípravu a samozrejme realizáciu. Množstvo akcií a podujatí je taktiež podmienené finančnou situáciou územnej úradovne a záujmom iných, ktorí územnej úradovni môžu istým a to nie len finančným spôsobom pomôcť. Nechceme, aby sa podujatia týkali len zopár aktívnych členov, ktorí sa tak ako tomu bolo za posledné roky zúčastňovali a zúčastňujú čisto futbalových turnajov v rámci IPA, ale túžime svojim členom ponúknuť omnoho viac. Preto naša orientácia by mala byť najprv nasmerovaná na našich členov a až neskôr oživiť medzinárodnú spoluprácu s územnými úradovňami iných štátov takým spôsobom ako tomu bolo v rokoch „najväčšej slávy“ našej úradovne. Sme len zvedaví, či naše predstavy a predsavzatia bude možné uskutočniť. Čas ukáže …

Aby tento príspevok nebol iba o „prázdnych“ slovách, radi by sme vám načrtli tri akcie, ktoré by sme chceli v blízkej budúcnosti pre našich členov pripraviť a samozrejme zrealizovať.

Prvá akcia, ktorú by výbor územnej úradovne chcel pripraviť, bude exkurzia v jednej hlohoveckej vinárskej spoločnosti, počas ktorej budú mať členovia územnej úradovne možnosť dozvedieť sa čosi o výrobe vína, prezrieť si vínne pivnice a degustovať rôzne druhy vín. Po exkurzii by malo nasledovať posedenie zúčastnených členov v príjemnom prostredí spolu s občerstvením, kde členovia územnej úradovne budú mať možnosť sa navzájom viac spoznať, pozhovárať sa o rôznych veciach a výbor územnej úradovne by si pri tejto príležitosti rád vypočul zopár postrehov, ktoré by mohli viesť k budúcemu smerovaniu činnosti územnej úradovne.

Druhá akcia predstavuje „Deň Polície“, ktorý organizuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave dňa 23. 06. 2009 na Trojičnom námestí v Trnave. Na tomto podujatí sa chceme v zmysle plnenia úloh z výročnej členskej schôdze územnej úradovne aktívne podieľať, pričom pre účastníkov a to hlavne deti výbor územnej úradovne pripravil množstvo prezentov. Našou činnosťou chceme aj týmto spôsobom prispieť k zlepšeniu obrazu a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na vzťahy medzi občanmi a políciou.

Tretia akcia, ktorú máme v pláne pripraviť, bude „rodinná“ akcia v prostredí strelnice v Trnave, kde by členovia územnej úradovne spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi (manželom/kou a deťmi) mali možnosť zažiť zábavu pri streleckých súťažiach „amatérov“ a prežiť príjemné chvíľky pri spoločnom posedení účastníkov spojenom s grilovaním a občerstvením.

Na záver len toľko, že o všetkých akciách a podujatiach, ktoré bude Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA pripravovať pre svojich členov, budú v dostatočnom predstihu zverejnené informácie na internetovej stránke územnej úradovne pod odkazom „Oznamy – aktuálne oznamy“.

Radi by sme sa však od svojich členov dozvedeli, o aký druh podujatí by mali záujem. Preto by nás potešilo, ak by nám naši členovia zasielali svoje postrehy a podnety, ktoré by viedli k ďalšiemu rozvíjaniu činnosti územnej úradovne.