International Police Association (IPA) – Medzinárodná policajná asociácia je nezávislé spojenie aktívnych alebo penzionovaných príslušníkov policajnej služby bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva.

ČO JE IPA?

International Police Association (IPA) – Medzinárodná policajná asociácia je:

 • nezisková organizácia,
 • najväčšie medzinárodné združenie policajných úradníkov s počtom členov okolo 400 000 vo viac ako 61 krajinách na celom svete,
 • neštátna organizácia s poradným štatútom v hospodárskej a sociálnej rade OSN a Rade Európy,
 • jediná medzinárodná organizácia policajných pracovníkov bez rozdielu hodnosti, funkcie, jazyka, rasy,
 • náboženstva a svetového názoru,
 • politicky a odborne nezávislá,
 • otvorená pre políciu každého štátu, ktorý umožní medzinárodné kontakty a výmenou skúseností medzi príslušníkmi polície.

AKÉ CIELE MÁ IPA?

International Police Association (IPA) chce:

 • podporovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc medzi policajnými úradníkmi,
 • napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu medzinárodnej policajnej spolupráce,
 • svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na vzťahy medzi občanmi a políciou,
 • študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých,
 • v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti,
 • napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru.

ČO IPA PONÚKA?

 • formou seminárov široký vzdelávací program realizovaný v informačnom a vzdelávacom centre na zámku v Gimborne,
 • regionálne, národné a medzinárodné vzdelávacie stretnutia na všetkých piatych kontinentoch,
 • štipendiá v cudzine pre doplnenie ďalšieho odborného vzdelania,
 • policajné štúdium a vzdelávacie cesty do ďalekých krajín,
 • každoročné medzinárodné stretnutie mládeže pre mladých členov organizácie IPA a pre synov a dcéry členov IPA,
 • týždne priateľstva, športové súťaže a jubileá so sociálnym a kultúrnym pozadím k podpore medzinárodných stretnutí medzi členmi,
 • medzinárodné programy výmeny mládeže, jedinečná príležitosť pre nové skúsenosti v oblasti vzdelávania a kultúry,
 • cenovo výhodné rekreačné pobyty v hoteloch IPA doma a v zahraničí,
 • možnosti poznávania policajných zariadení doma a v zahraničí a výmenu skúseností s kolegami bez rozdielov národnosti, hodnosti a služobného zaradenia.