Ako sa stať členom?

Medzinárodná policajná asociácia (IPA) je občianske združenie. Členstvo je podmienené splnením predpísaných podmienok. Formy členstva sú riadne členstvo, mimoriadne členstvo a pridružené členstvo.

Riadnym členom IPA sa môže stať iba príslušník Policajného zboru, príslušník Železničnej polície alebo príslušník Zboru väzenskej a justič­nej stráže v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, ak je v uvedených policajno-bezpečnost­ných službách v služobnom pomere minimálne po dobu 2 rokov.

Mimoriadnym členom IPA sa môže stať:
a) fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Železničnej polície alebo príslušníkom Zboru väzenskej a jus­tičnej stráže po dobu najmenej 15 rokov, zo služob­ného pomeru nebola prepustená v zmysle § 192 ods. 1 písm. d), e), f) alebo g) zákona č. 73/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, v súčasnosti je na dôchodku, je bezúhonná a plne spôsobilá na právne úkony a ku dňu platnosti týchto stanov sa nemohla stať riadnym členom Slovenskej sekcie IPA,

b) vdova alebo vdovec riadneho alebo mimoriadneho člena tejto sekcie.

Pridruženým členom IPA sa môže stať iba zahraničný príslušník policajných služieb štátu, v ktorom nie je založená národná sekcia IPA. Prihlášku za pridruženého člena Slovenskej sekcie IPA podáva žiadateľ písomne prostredníctvom Výkonného prezídia.

Prihlášku za riadneho a mimoriadneho člena IPA podáva žiadateľ písomne prostredníctvom vedúceho územnej úradovne príslušnej podľa jeho služobného zaradenia alebo trvalého pobytu spolu s dvomi fotografiami formátu 3,5 x 4,5 cm, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.

O prijatí žiadateľa za člena IPA rozhoduje prezident a generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA na základe predloženej prihlášky odsúhlasenej vedúcim územnej úradovne, lehota pre spracovanie ktorej je 30 dní od jej doručenia generálnemu sekretárovi. Členstvo v Slovenskej sekcii IPA vzniká vydaním členského preukazu a zaplatením členského príspevku vo výške 20,- EUR.

Člen IPA, ktorý skončí služobný pomer, si môže ponechať riadne členstvo, ak:
a) jeho služobný pomer trval 15 a viac rokov a bol členom Slovenskej sekcie IPA aspoň 1 rok,
b) jeho služobný pomer trval menej ako 15 rokov a bol členom Slovenskej sekcie IPA aspoň 3 roky,
c) jeho služobný pomer skončil prepustením podľa § 192 ods. 1 písm. a), b) alebo c) alebo ods. 2 v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa môžete obrátiť na členov výboru územnej úradovne Trnava, ktorí Vám radi odpovedia alebo poradia.