Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zasadnutie Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA v Bratislave - 19.12.2009

E-mail Vytlačiť PDF
     Dňa 19.12.2009 sa v čase o 09,30 hod. v Bratislave konalo zasadnutie Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA, na ktorom Územnú úradovňu Trnava Slovenskej sekcie IPA zastupoval jej vedúci Mgr. Martin Kupkovič. Na začiatku zasadnutia všetkých prítomných srdečne privítal prezident Slovenskej sekcie IPA Mgr. Peter Müller, pričom na základe jeho požiadavky sa vykonala prezentácia účasti (1. bod programu).
 
     Po schválení navrhovaného programu zasadnutia (2. bod programu), ktorý bol doplnený o správu z Medzinárodného kongresu IPA v Turecku a o informácie k novým členským preukazom a nálepkám, boli zo strany súčasného vedenia Slovenskej sekcie IPA odprezentované jednotlivé správy o činnosti, hospodárení a o stave majetku Slovenskej sekcie IPA v zmysle stanov (3. bod. programu). 

     Mgr. Peter Müller (prezident) sa vo svojej správe vyjadril k jednotlivým zasadnutiam Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, na ktorých sa museli zaoberať viacerými zistenými nedostatkami, ktoré vyplynuli z vykonaného auditu po "prebratí" celej agendy Slovenskej sekcie IPA od jej bývalého vedenia. JUDr. Jaroslav Sedlák (1. viceprezident) vo svojom krátkom príspevku prítomných informoval o spracovaní návrhu k zriadeniu sociálneho fondu, pričom kompletný návrh bude v krátkom čase zaslaný na pripomienkovanie jednotlivým územným úradovniam.  Mgr. Jaroslav Bystriansky (2. viceprezident) vo svojej správe zhodnotil účasť členov Slovenskej sekcie IPA na vzdelávacích programoch vo vzdelávacom a konferenčnom centre Gimborn za rok 2009 a informoval o konferencii krajín strednej a východnej Európy, na ktorej sa osobne zúčastnil. Štefan Varga (3. viceprezident) vo svojej správe za kultúrnu a športovú oblasť Slovenskej sekcie IPA za rok 2009 uviedol, že aktivity v predmetnej oblasti nie sú na želanej úrovni, pričom Slovenská sekcia IPA bez iniciatívy a pomoci jednotlivých územných úradovní nevie napredovať. Taktiež v krátkosti predstavil víziu, akým smerom by sa mali činnosti celej Slovenskej sekcie uberať a poukázal na potrebu zostaviť kalendár podujatí IPA na rok 2010, ako prostriedok na motivovanie územných úradovní. Pri tomto ako príklad spomenul štyri konkrétne podujatia organizované územnými úradovňami. Oboznámenie so správou JUDr. Jána Welnitza (generálny sekretár) si z pochopiteľných dôvodov vyžiadalo najviac času, nakoľko obsahovala podrobné informácie o stave a činnosti Slovenskej sekcie IPA, informácie o hlasovacom práve územných úradovní, zasadnutiach orgánov Slovenskej sekcie IPA, jej vnútorných predpisoch a dokumentoch, prechode na nové členské preukazy, medzinárodnej spolupráci, aktivitách územných úradovní, ako aj informácie o webovej stránke, výpočtovej, či kancelárskej a inej technike Slovenskej sekcie IPA, jej propagačných materiáloch a o iných súvisiacich činnostiach. Správu o finančnom hospodárení Slovenskej sekcie IPA predniesol Ing. Miloslav Ivica (asistent pokladníka), ktorý okrem iného poukázal na zistený problém týkajúci sa dokladovania úhrad platieb za členské príspevky za rok 2008 a rok 2009, pričom na základe tejto skutočnosti požiadal prítomných vedúcich územných úradovní o pomoc vo forme zaslania potvrdení o ich úhrade.
 
     Na záver tretieho bodu programu Ing. Anna Buliaková oboznámila prítomných so správou o vnútornom audite Slovenskej sekcie IPA, ktorý aj napriek tomu, že nebol komplexný, poukazuje na vážne nedostatky a potreby prijať opatrenia na ich odstránenie. Taktiež informovala, že vnútorný audit bude pokračovať, aby sa odstránili všetky dodatočne zistené nedostatky.

     Po tomto nasledovala prezentácia činnosti územných úradovní za roky 2008 a 2009 delegátmi Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA (4. bod programu), v ktorej vystúpili štyria vedúci územných úradovní, ktorí v krátkosti zhodnotili činnosť "svojej" územnej úradovne. Medzi týmito vedúcimi bol aj zástupca našej územnej úradovne, ktorý predstavil súčasnú orientáciu územnej úradovne, ktorá je nasmerovaná hlavne na členskú základňu. Podľa jeho vyjadrenia okrem vyvíjania aktivity územnej úradovne a jej členskej základne je základom úspechu aj dostatočná informovanosť členov územnej úradovne, aby mali možnosť dozvedieť sa o pripravovaných podujatiach, činnostiach vedenia, dosiahnutých úspechoch resp. o "živote" územnej úradovne. Aj z tohto dôvodu vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zriadilo v roku 2009 svoju vlastnú webovú stránku. K podujatiam, ktoré spomenul a istým spôsobom vyzdvihol, patrila exkurzia v spol. FOOD FARM Hlohovec, IPA SummerFest 2009, medzinárodný futbalový turnaj v Hlohovci pod záštitou sekretára územnej úradovne Mgr. Karola Babica a vianočný turnaj o Pohár IPA v kolkoch.

     Ďalšími dvomi bodmi zasadnutia bol plán činnosti a rozvoja Slovenskej sekcie IPA na rok 2010 (5. bod zasadnutia) a rozpočet Slovenskej sekcie IPA na rok 2010, pričom predložené návrhy boli prítomnými schválené.

     Posledným bodom programu bolo tzv. rôzne (7. bod zasadnutia), v ktorom generálny sekretár JUDr. Welnitz prítomných oboznámil s priebehom Medzinárodného kongresu IPA v Turecku, s prijatými novinkami (pozn. zmena veku /16-17r./ pre účasť v mládežníckych táboroch, správa z Gimbornu, informácia k 60. výročiu založenia IPA, atď.) a obšírnejšie prítomných oboznámil o nových členských preukazoch a nálepkách o vozidlách a o spôsobe ich vydávania zo strany Slovenskej sekcie územným úradovniam. Následne sa prešlo do časti určenej diskusii. Počas diskusie vystúpil aj náš vedúci územnej úradovne Mgr. Martin Kupkovič, ktorý prítomných ako aj vedenie Slovenskej sekcie IPA informoval o zistenom probléme týkajúcom sa zriaďovacích listín územných úradovní, pričom vedenie Slovenskej sekcie IPA sa vyjadrilo, že podnetom sa bude zaoberať a niekedy v mesiaci február 2010 vydá všetkým územným úradovniam nové zriaďovacie listiny. Taktiež poukázal na problém týkajúci sa preregistrácie členov, pričom požiadal vedenie Slovenskej sekcie IPA o zváženie vypracovania usmernenia resp. pravidla pri preregistrácii (pozn. bez úpravy stanov), v ktorom by sa okrem vzoru žiadosti o preregistráciu nachádzal presný postup pri preregistrácii (pozn. forma a spôsob zaslania žiadosti, spôsob schválenia žiadosti "novým" vedúcim územnej úradovne, akým spôsobom a v akom čase musí byť odovzdaná agenda člena, povinnosť oboznámiť o preregistrovaní člena Slovenskú sekciu IPA, spôsob uvedeného oboznámenia, atď.). Ďalej požiadal o hľadanie riešenia resp. zváženie kompenzácie za úhradu ročných členských známok, ktoré zostali "nedopatrením" územným úradovniam (pozn. neboli odovzdané), pričom z celého odvodu v hodnote 10,-Eur za "jedného člena - jednej známky" by Slovenská sekcia IPA odrátala sumu na krytie reálnych nákladov a zostávajúca časť by bola vrátená dotknutej územnej úradovni. Posledným podnetom z jeho strany bola požiadavka na vedenie Slovenskej sekcie IPA o zabezpečenie kompletnej aktualizácie zoznamu a kontaktných osôb územných úradovní na webovej stránke spol. SPS - výšivky, nakoľko uvádzane kontaktné údaje územných úradovní, slúžiace k objednaniu tovaru, nie sú správne.