Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mimoriadne zvolanie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA v Bratislave - 30.4.2009

E-mail Vytlačiť PDF
     Dňa 30.4.2009 sa v čase o 10,00 hod. v Bratislave konalo zasadnutie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA. Na jeho začiatku všetkých prítomných srdečne privítal prezident Slovenskej sekcie IPA Mgr. Peter Müller, ktorý zároveň zasadnutie viedol. Po predstavení jednotlivých účastníkov a celého Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA (celkovo 26 zástupcov územných úradovní), Mgr. Peter Müller oboznámil účastníkov s dôvodmi mimoriadneho zvolania Národného kongresu a jeho programom. 

     Následne prešiel k druhému bodu programu, ktorým bolo schválenie Stanov Slovenskej sekcie IPA, Rokovacieho poriadku Slovenskej sekcie IPA, Volebného poriadku Slovenskej sekcie IPA a Pravidiel pre zakladanie územných úradovní Slovenskej sekcie IPA. Pred samotným schvaľovaním uvedených dokumentov v krátkosti informoval o procese ich tvorby a priebehu pripomienkového konania.
     Po tomto odovzdal slovo ich tvorcovi, generálnemu sekretárovi Slovenskej sekcie IPA, JUDr. Jánovi Welnitzovi (pozn. súčasne vedúci územnej úradovne Bratislava III.), ktorý zdôvodňoval dôležitosť schválenia nových dokumentov Slovenskej sekcie IPA. Poukázal na následné zlepšenie fungovania Slovenskej sekcie IPA ako celku a samozrejme územných úradovní, pričom medzi pozitíva nových dokumentov označil ich jednoznačnosť a prehľadnosť, úpravu činnosti orgánov Slovenskej sekcie IPA, ich odpovede na riešenie niektorých otázok (pozn. preregistrovanie, vylúčenie), možnosť pozastavenia hlasovacieho práva a zrušenia územnej úradovne, ich vplyv na vytváranie priestoru týkajúceho sa rozširovania členskej základne, možnosť prechodu na nový systém členských preukazov členov IPA, atď. Medzi pozitíva pre územné úradovne zaradil vymedzenie činnosti územných úradovní, zakotvenie možností zakladania účtov, uzatvárania zmlúv a získavania finančných príspevkov, ich zrozumiteľnosť pre každého člena, vymedzenie práv, atď. 
     Po uvedených príhovoroch prezident Slovenskej sekcie IPA otvoril rozpravu k stanovám resp. k spomínaným dokumentom na schválenie. Počas rozpravy niektorí z účastníkov vyjadrili podporu k odôvodneniu potreby schválenia nových predpisov. Taktiež odznela otázka ohľadom výkladu pojmu "dôchodok" s poukazom na jeho použitie v predkladaných predpisoch, pričom bola zodpovedaná tým spôsobom, že ide o všeobecné označenie, ktoré v sebe zahŕňa starobný, ale aj predčasný dôchodok.
     Následne prišlo k samotnému hlasovaniu o schválení predložených dokumentov, pričom všetci účastníci jednohlasne podporili ich schválenie. Účinnosť týchto dokumentov je však podmienená registráciou na Ministerstve vnútra SR. 
 
     Tretím bodom v programe bola voľba Výkonného prezídia a vnútorných audítorov. Na základe hlasovania vo voľbách boli zvolení nasledovní kandidáti:

prezident                               - Mgr. Peter Müller    
I. viceprezident                     - JUDr. Jaroslav Sedlák
II. viceprezident                    - Mgr. Jaroslav Bystriansky
III. viceprezident                   - Štefan Varga
generálny sekretár              - JUDr. Ján Welnitz
1. asistent gen. sekretára  - Mgr. Božena Čambalíková
2. asistent gen. sekretára  - Mgr. Zoltán Herdics
pokladník                             - Milan Kaniš
asistent pokladníka            - Ing. Miloslav Ivica

Vnútorní audítori: p. Buliaková, p. Fazekas, p. Mĺkvy  

     Po voľbách bola vyhlásená obedňajšia prestávka. Po obede sa pokračovalo v zasadnutí Národného kongresu na tému vyriešenia zastupovania územných úradovní, ktorým bolo pozastavené hlasovacie právo, nakoľko od svojho založenia resp. v období posledných troch rokov nemali voľby vedenia územnej úradovne (pozn. napr. ÚU BA VII, ÚU BA VIII, ÚU ÚOUČaDM, ÚU ÚOU, ÚU Malacky, ÚU Nitra, atď.). Na základe hlasovania bolo rozhodnuté, že všetky územné úradovne bude zastupovať vedúci Územnej úradovne BA III. Slovenskej sekcie IPA JUDr. Ján Welnitz a to do doby, kým neobnoví ich činnosť resp. nebude riadne zvolené ich nové vedenie.

     Ďalším bodom programu bolo rozhodovanie o výške členského príspevku. Na zváženie bol delegátom daný návrh na jeho zvýšenie s odôvodnením, že územné úradovne nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na rozvíjanie svojej činnosti (aktivít). Delegáti návrh na zvýšenie príspevku nepodporili, pričom schválili len "kozmetickú" úpravu jeho výšky, z pôvodných 19,82 Euro (600,-Sk) na sumu 20,00 Euro, s poukazom na jednoduchší spôsob platby členských príspevkov.

     Ďalej Výkonné prezídium informovalo delegátov ohľadom uskutočnenia osláv k XV. výročiu založenia Slovenskej sekcie IPA ako aj organizovania medzinárodného futbalového turnaja "SLOVAKIA CUP". Na základe vyjadrenia názoru delegátov bolo prijaté rozhodnutie, že všetky spomínané podujatia budú organizované pod záštitou Slovenskej sekcie IPA. V prípade záujmu a splnenia istých stanovených kritérií sa však môžu o spoluprácu pri organizovaní týchto podujatí uchádzať aj samotné územné úradovne.

     Taktiež bol Výkonným prezídiom daný prísľub týkajúci sa vykonania aktualizácie na internetovej stránke Slovenskej sekcie IPA (množstvo nesprávnych údajov) a preposielania informácií o akciách (ponukách) zaslaných Slovenskej sekcii IPA zo zahraničia. 

     Na záver bola diskusia ohľadom objednaných prezentov u spoločnosti SPS (nákup zo strany Slovenskej sekcie IPA), pričom delegáti sa dohodli, že po vyriešení istých technických problémov a zodpovedaní niektorých nezodpovedaných otázok, bude jednotlivými vedúcimi územných úradovní zabezpečené vyjadrenie (stanovisko) k spomínanej objednávke a nakúpeným veciam.